Regulamin Strefy PREMIUM

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usługi Strefy PREMIUM oferowanych przez PR-point z siedzibą w Chojnicach 89-600, ul. Książąt Pomorskich 14/8, NIP: 5551295471 , REGON: 22165004 , będący właścicielem marki SailingNet.

1. Wybór usługi

1.1. Użytkownik wybiera jedną z dwóch wariantów usługi:
• Strefa PREMIUM REGATY
• Strefa PREMIUM SEZON

1.2. Wybór Strefy PREMIUM Regaty, upoważni do otrzymywania powiadomień, związanych z konkretnie wybraną imprezą żeglarską, obsługiwaną przez SailingNet oraz dostępu do galerii zdjęć w wysokiej rozdzielczości z danych regat. Dostęp otrzymuje się na czas trwania regat.

1.3. Wybór Strefy PREMIUM Sezon, upoważni do otrzymywania powiadomień, związanych z wszystkimi imprezami w danej klasie regatowej, które obsługiwane są przez SailingNet w ciągu całego sezonu, nowości zamieszczanych na stronach partnerskich oraz dostępu do galerii zdjęć w wysokiej rozdzielczości.

1.4. Zdjęcia są przeznaczone do użytku prywatnego. Zabrania się ich powielania i udostępniania w celach komercyjnych bez zgody autora. Wysoka rozdzielczość zdjęć to minimum 1600 x 1060 px.

2. Wymagania techniczne

2.1. Korzystanie ze Strefy PREMIUM możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących warunków technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
• aktywna aplikacja Whatsapp zainstalowana na urządzeniach mobilnych lub komputerze
• dostęp do Internetu

2.2. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług świadczonych odpłatnie po zaakceptowaniu Użytkownika przez Usługodawcę.

2.3. Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania swojego dostępu osobom trzecim. Udostępnienie dostępu do Usługi przez Użytkownika osobie trzeciej uważane będzie za rażące naruszenie postanowień Regulaminu.

2.4. Usługodawcy przysługuje prawo kontroli korzystania z Usług świadczonych przy użyciu przyznanego Użytkownikowi dostępu, poprzez zbieranie danych i prowadzenie rejestrów dokumentujących korzystanie z Usługi przez Użytkownika.

2.5. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim dostępu oraz do dołożenia wszelkich starań w celu spełnienia tego wymogu.

2.6. Usługodawca ma prawo tworzyć i wdrażać zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem Materiałów, jak również wdrażać rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację i weryfikację tożsamości Użytkownika. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

2.7. Przekazywanie powiadomień odbywa się za pośrednictwem komunikatora Whatsapp (Grupa SailingNet Premium).

2.8. Użytkownik nie może zamieszczać wpisów w grupie SailingNet Premium, pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę.

3. Płatności

3.1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość prowadzenia akcji promocyjnych, w szczególności możliwość stosowania cen promocyjnych. Usługodawca zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

3.2. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:
• Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24
• Płatność gotówką

3.3. Faktury będą przesyłane przez Usługodawcę w formie elektronicznej na życzenie osoby zainteresowanej.

4. Reklamacje

4.1. Reklamacje dotyczące świadczonych przez Usługodawcę Usług mogą być składane przez Użytkowników za pomocą poczty elektronicznej, podając imię i nazwisko, nr telefonu, w tytule wpisując „Reklamacja”, a w treści wiadomości opis problemu.

4.2. Złożoną reklamację Usługodawca rozpatruje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W terminie tym Usługodawca informuje Użytkownika o wyniku rozpatrzenia reklamacji, wysyłając wiadomość na podany w reklamacji adres e-mail.

4.3. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika faktu nieotrzymania w przewidzianym Regulaminem terminie wiadomości e-mail zawierającej zamówioną Usługę lub fakturę, Usługodawca niezwłocznie ponownie przesyła odpowiednią korespondencję.

5. Odstąpienie od umowy

5.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, niezależnie od przyczyny odstąpienia.

5.2. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik przesyła wiadomość za pomocą poczty elektronicznej, podając imię i nazwisko, nr telefonu oraz w tytule wpisując „Odstąpienie od umowy”.

5.3. Po odstąpieniu od umowy Użytkownik otrzymuje od Usługodawcy, na podany adres e-mail, potwierdzenie odstąpienia od umowy. Zwrot opłaty otrzymanej z tytułu umowy, od której nastąpiło odstąpienie, zostanie zrealizowany przez Usługodawcę w terminie 30 dni przelewem na rachunek bankowy, z którego została uiszczona opłata.

5.4. Odstąpienie od umowy nie przysługuje użytkownikowi, który wybrał wariant REGATY i nie zgłosił chęci odstąpienia od umowy z min. jednodniowym wyprzedzeniem rozpoczęcia danych regat.

5.5. Odstąpienie od umowy nie przysługuje użytkownikowi, który wybrał wariant SEZON i otrzymał min. jedną informacje od Usługodawcy.

5.6. Usługodawca może odstąpić od Umowy w przypadku złamania Regulaminu przez Użytkownika, bez Zwrotu opłaty otrzymanej z tytułu umowy.

6. Ochrona danych osobowych

6.1. Dane przetwarzane są w celu realizacji umowy o świadczenie Usług oraz umów zawartych za jego pośrednictwem, a także dla wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów Usługodawcy lub odbiorców danych oraz w celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6.2. Dane osobowe Usługodawca przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz z ustawą z dna 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.3. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Użytkownika z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Użytkownika. Usługodawca może odmówić jednak usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Usługodawcy z tytułu świadczenia na jego rzecz Usług płatnych lub gdy Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

6.4. Skorzystanie z Usługi Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego, wymaga się dokładnego zapoznania z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.

6.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi, bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisu.

6.6. Usługodawca ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na Stronie Internetowej Serwisu stosowną informację.

6.7. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także Ustawy o prawach Konsumenta.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie, na podane w zamówieniu adresy poczty elektronicznej, informacji związanych z Usługami, z których korzysta Użytkownik oraz z realizacją zawartych z Usługodawcą umów, co w szczególności dotyczy informacji o nowych usługach, zmian w regulaminie, cenniku i zasadach współpracy.

7.2. Treści zamieszczone na Stronach Usługodawcy podlegają co do zasady ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7.3. Użytkownik może, według własnego wyboru, przekazywać Usługodawcy uwagi, pomysły lub propozycje zmian świadczonych przez Usługodawcę Usług, wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej. Niezależnie od rodzaju i zakresu przekazanych uwag, pomysłów lub propozycji, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu wobec Usługodawcy żadne roszczenia, niezależnie od tego, czy Usługodawca takie przekazane mu uwagi, pomysły lub propozycje w całości lub części wykorzysta.

7.4. Dostarczanie przez Użytkowników i inne podmioty korzystające z Usług Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.